Home

narodziny dziecka - kosiniakowe

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

1000 zł na dziecko/12 miesięcy (Kosiniakowe 2016)

 

 „Kosiniakowe”, „1000 zł na dziecko”, „Nowe becikowe”, „12 tys. zł na dziecko”, „zasiłek rodzicielski” te wszystkie określenia dotyczą projektu, który wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2016 i ma na celu pomoc finansową dla dziecka.

 

Oczywiście jednorazowe becikowe z tytułu urodzenia się dziecka w wysokości 1000 zł nadal obowiązuje i obejmuje wszystkich rodziców.

 

Projekt jest skierowany natomiast dla osób, które dotychczas nie mogły skorzystać z 12-miesięcznego macierzyńskiego. 

 

Kto może otrzymać?

 • matka
 • ojciec
 • opiekun prawny/faktyczny
 • rodzic przyjmujący dziecko na wychowanie. w tym przypadku jednak zastosowano ograniczenie wiekowe dziecka  – ukończony 7 rok życia. W wyjątkowych przypadkach takich jak np. odroczony obowiązek pójścia do szkoły – ukończony 10 rok życia dziecka.

 

a w szczególności:

 • osoby bezrobotne
 • studenci
 • rolnicy
 • osoby nieubezpieczone pracujące na umowach o dzieło/zlecenie

a także:

 • rodzic, który pracuje i opłaca składki do ZUS, ale jego zasiłek macierzyński jest niższy niż 1000 zł. Taki rodzic otrzyma wyrównanie do 1000 zł. Dotyczy to zarówno osób zatrudnionych na część etatu, a także pracujących na umowę zlecenie i przedsiębiorców.

 

Kto nie może ubiegać się o zasiłek rodzicielski?

Niestety nie jest przeznaczone dla wszystkich. Z powyższego świadczenia nie mogą skorzystać:

 

 • osoby, które są uprawnione do zasiłku macierzyńskiego z wyjątkiem osób, których zasiłek macierzyński jest niższy niż 1000 zł to taki rodzic otrzyma wyrównanie do 1000 zł.
 • osoby, które mają prawo skorzystania z podobnych świadczeń z tytułu urodzenia się dziecka w innych systemach niż powszechny system ubezpieczeniowy np. funkcjonariusze służb mundurowych.

 

Ważne! Jeżeli jeden z rodziców będzie uprawniony do zasiłku macierzyńskiego to drugiemu z rodziców nie będzie przysługiwał zasiłek rodzicielski.

 

Jaka kwota?

 

1000 zł miesięcznie. I co ważne! Brak kryterium dochodowego, a więc 1000 zł będzie wypłacane niezależnie od sytuacji finansowej rodziny. Nawet w sytuacji jeżeli w tym czasie rodzice podejmą pracę to nie stracą prawa do świadczenia. Zostanie ono jednak obniżone o połowę.

 

Przez jaki czas?

 

Czas wypłacania 1000 zł na dziecko będzie uzależniony od tego ile dzieci się urodzi:

 

 • 52 tygodnie w przypadku urodzenia jednego dziecka,
 • 62 tygodnie przy bliźniakach,
 • 67 tygodni, jeśli urodzą się trojaczki,
 • 69 tygodni, jeśli urodzi się czwórka dzieci,
 • 71 tygodni, jeśli urodzi się pięcioro lub więcej dzieci.

 

Jak otrzymać?

 

Rodzic od momentu urodzenia się dziecka ma 3 miesiące na złożenie wniosku o powyższe świadczenie. Jeżeli taki wniosek złoży w późniejszym terminie to świadczenie będzie wypłacane od momentu złożenia pisma, a więc wtedy straci te kilka miesięcy. W momencie składania wniosku musi mieć ze sobą akt urodzenia dziecka. 

Wnioski można składać tradycyjnie w urzędzie lub drogą elektroniczną na portalu „Emp@tia” pod adresem: https://empatia.mpips.gov.pl

W przypadku wyboru drogi elektronicznej do podpisania wniosku niezbędne będzie posiadanie bezpiecznego podpisu elektronicznego lub bezpłatnego tzw. Profilu zaufanego ePUAP.

 

Czy można stracić na Kosiniakowym?

 

Niestety niektórzy mogą stracić jeżeli będą ubiegać się o 1000 zł na dziecko. Kto dokładnie?

 

 • Rodzice, którzy są zarejestrowani w UP jako bezrobotni z prawem do zasiłku, stracą status bezrobotnego i jednocześnie otrzymywane świadczenie z Urzędu Pracy. Nie zostaną jednak pozbawieni prawa do ubezpieczenia zdrowotnego.
 • Rolnicy nie otrzymają jednorazowego zasiłku macierzyńskiego, który wypłaca KRUS
 • Studenci, którzy pobierają stypendium socjalne. 1000 zł na dziecko zostanie doliczone do ich dochodu.
 • Rodzice, którzy korzystają z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej i pobierają stamtąd świadczenia mogą je stracić w sytuacji jeżeli dodatkowy 1000 zł na dziecko przekroczy ich próg kryterium dochodowego.

 

Na dzisiaj tyle.